Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

 • podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
 • zdravotná spôsobilosť
 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • maturitné vysvedčenie
 • certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí, certifikát z nemeckého jazyka ( po absolvovaní ročného študijného pobytu )
 • preukaz opatrovateľa

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • stredné odborné vzdelanie
 • ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
V pracovných pozíciách ako vychovávateľ, opatrovateľ v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, vychovávateľ v školskom klube detí, pracovník v centrách voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, mládež, dospelých a seniorov, kvalifikovaný opatrovateľ, au-pair doma i v zahraničí.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

 • študijné odbory pomaturitného štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore špeciálna pedagogika a príbuzných odboroch
 • štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, andragogika a iné pedagogické a humanitné odbory
 • štúdium ošetrovateľstva na Fakulte ošetrovateľstva v Banskej Bystrici a v príbuzných odboroch

Posledná úprava (Nedeľa, 22 Január 2012 09:40)