VÝBEROVÉ  KONANIE

Riaditeľka Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG,

Školská 5, 977 01 Brezno

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta zástupcu riaditeľky

elokovaného pracoviska SPSA EBG v Humennom

Požadované predpoklady :

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- absolvovanie I. atestácie
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- morálna bezúhonnosť

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomné prihlášky s nasledovnými prílohami:

- doklady o vzdelaní
- doklad o absolvovaní  I. atestácie
- profesijný životopis
- potvrdenie o pedagogickej praxi


Písomné prihlášky do výberového konania  spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Školská 5, 977 01 Brezno s označením Výberové konanie, neotvárať najneskôr do 13.júna 2013.

Posledná úprava (Sobota, 25 Máj 2013 20:26)